Top of the page
Start od the content

Dates of pre-enrolment and enrolment

View information in Catalan or Spanish

Modificacions i ampliacions parcials de la matrícula

Terminis de secretaria acadèmica per a ampliacions i/o modificacions de matrícula